வம்சாவளி ஆஞ்சியோ எடிமா மற்றும் உங்கள் குடும்பம்

 

வம்சாவளி ஆஞ்சியோ எடிமா (HAE) குடும்பங்களில் தொடர்ந்து வருகிறது, அதனால்தான் “வம்சாவளி” எனப்படுகிறது. பெற்றோரில் ஒருவருக்கு HAE இருந்தால், இப்படியான நிலைமையை ஒவ்வொரு குழந்தையும் தற்கொள்வதற்கு 50% வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தை நோயை வம்சாவளியாக பெறவில்லை என்றால் தனது எதிர்கால தலைமுறைக்கு அந்தக் குழந்தை அதை கடத்துவதில்லை.

 

HAE கொண்டிருக்கும் மக்களில் சராசரியாக 2 குடும்ப உறுப்பினர்களோ அல்லது குடும்பத்திற்கு அடுத்த உறவுநிலையில் இருக்கும் 2 உறுப்பினர்களோ HAE நோய்கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக ஒரு கருத்தாய்வு சொல்கிறது. அதாவது, நோய்கண்டறியப்பட்ட ஒரு நோயாளியாக இருக்கும் இதே HAE கொண்டிருக்கக் கூடிய இதர குடும்ப உறுப்பினர்களும் உங்களுக்கு இருக்கலாம்.

 

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு HAE இருக்கிறதா என சோதனை செய்துகொள்ள அவரவர் மருத்துவர்களிடம் பேசுமாறு அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுங்கள்.

 

HAE என்பது அரிதானது என்பதால், மருத்துவர்களுக்கு இந்த நிலைமை பற்றிய பரிச்சயம் இருக்காது. உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்த நிலைமையைப் பற்றி அவரவர் மருத்துவரிடம் விவாதிக்க நீங்கள் அதிகாரம் அளித்து, சோதனை செய்து கொள்ளுமாறு ஊக்கப்படுத்தலாம். HAE பற்றி அறிந்த ஒரு மருத்துவரைக் கண்டுபிடிக்க குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் விருப்பம் கொண்டாரானால், HAE பற்றிய நோய்கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய வல்லுனர்கள் உள்ளனர் என்று அவருக்கு தெரியப்படுத்தவும்.

 

*HAE கொண்டிருக்கும் 313 பேர்கள் மீது நடத்திய ஒரு உலகளாவிய கருத்தாய்வில் கண்டறியப்பட்டது.